تبلیغات
مطالب سایت رندوم - عشق چیست

عشق چیست

دوشنبه 5 مهر 1389  04:44 ق.ظ

  

از استاد هندسه پرسیدند عشق چیست؟ گفت: نقطه ای که حول نقطه و محور قلب جوان می گردد.

از استاد تاریخ پرسیدند عشق چیست ؟ گفت : سقوط سلسله ی قلب جوان .

از استاد زبان پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :همپای love است .

از استاد ادبیات پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :محبت الهیات است .

از استاد علوم پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها عنصری هست که بدون اکسیژن می سوزد .

از استاد ریاضی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها عددی هست که هرگز تنها نیست .

 

 از استاد فیزیک پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها آهن ربایی هست که قلب را به سوی خود می کشد .

از استاد انشاء پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها موضوعی است که میتوان توصیفش کرد .

از استاد قرآن پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها آیه ای است که در هیچ سوره ای وجود ندارد.

از استاد ورزش پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها توپی هست که هرگز اوت نمی شود  .

از استاد زبان فارسی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها کلمه ای هست که ماضی و مضارع ندارد .

از استاد زیست پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها میکروبی هست که از راه چشم وارد می شود .

از استاد شیمی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت :عشق تنها اسیدی هست که درون قلب اثر می گذارد . 

از استاد دینی پرسیدند عشق چیست ؟ گفت : حرام است.

منبع